Uslovi poslovanja

1 Opšti uslovi poslovanja

1.1 Internet stranica www.nutrikator.com je u vlasništvu firme Nutrikator d.o.o., PIB: 113103496, Matični broj: 21802379, adresa: Petra Martinovića 2, 11000 Beograd, adresa kancelarije Green Heart Complex, Bulevar Milutina Milankovića 11g, 11000 Beograd, kontakt tel +381 60 398 30 11, info@nutrikator.com, (u daljem tesktu ’’Nutrikator’’).

1.2 Svi materijali koji se nalaze na www.nutrikator.com internet stranici su ekskluzivo intelektualno vlasništvo Nutrikator d.o.o. i mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nosioca autorskih prava kao i nosioca prava na dizajn. Nutrikator d.o.o. omogućava korišćenje usluga i sadržaja Internet stranice kako je regulisano ovim Uslovima poslovanja.

1.3 Ovi Uslovi poslovanja (Predugovorne obaveze) deo su obaveze Pružaoca usluge, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, tako da služe da Klijent pre nego što sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obavešten o nizu okolnosti bitnih za zaključivanje, izvršavanje i raskid Ugovora, a sve u skladu sa zakonskim uređenjem.

1.4 Pojam ’’Pružalac usluge’’ odnosi se na firmu Nutrikator d.o.o., adresa: Petra Martinovića 25 , 11 000 Beograd , PIB: 113103496, Maticni broj: 21802379. Pojam ˝Klijent˝ odnosi se na fizičko ili pravno lice koja naruči bilo koju uslugu posredstvom web stranici Pružaoca usluga. Pružalac usluga nudi svoje usluge putem Internet stranice www.nutrikator.com i nastupa u svoje ime.

1.5 Uslovi poslovanja čine Ugovor sklopljen na daljinu zajedno sa specifikacijom i cenom usluge, stoga se pre potvrđivanja narudžbine za usluge, od Klijenta tražit da iste prihvati/izjavi da je sa istima upoznat i saglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbine (sklapanja Ugovora) isti biti dostavljeni Kupcu u prilogu e-mail poruke kojom se potvrđuje da je Ugovor skopljen tj. da je narudžbina usluge uspešno završena. Kada Klijent potvrdi i izvrši narudžbinu Ugovor je sklopljen, nakon čega će Pružalac usluga Klijenta obavestiti automatskom e-mail porukom da je Ugovor sklopljen.

1.6 Pružalac usluga zadržava pravo izmene Uslova poslovanja, s tim da navedene izmene stupaju na snagu tek nakon objave na Internet stranici www.nutrikator.com

1.7 Pristup Internet stranici www.nutriktor.com ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučaju nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prružaoca usluga, ali koje će istinastojati da ukloni u najkraćem mogućem roku.

2 Definicija usluge

2.1 Na internet stranici www.nutrikator.com Pružalac usluga Klijentu nudi mogućnost naručivanjana sledećih pakete usluga:
• usluga: BASIC PAKET – izračunavanje energetske i nutritivne vrednosti proizvoda
• usluga: STANDARD PAKET – BASIC + propisani naziv proizvoda, spisak sastojaka proizvoda prema opadajućem redosledu zastupljenosti sa adekvatno istaknutim alergenima, svi drugi obavezni elementi deklaracije
• usluga: PREMIJUM PAKET – BASIC + STANDARD + proširena nutritivna tabela, sa dodatim elementima po Vašem izboru (vlakna, mono- i polinezasićene masne kiseline, vitamini i minerali), nutritivne i zdravstvene izjave (npr. visok sadržaj vlakave, bogato vitaminom C, vitamin C doprinosi zastiti ćelija od oksidativnog stresa, vitamin D doprinosi normalnij funkciji imunog sistema), klasifikacija vašeg proizvoda prema nutritivnom profilu (Nutri-Score, Traffic light)

3 Glavna obeležja usluge

3.1 Pružalac usluga obavljanja za Klijenta usluge opisane na www.nutrikator.com-Paketi usluga ili dodatne usluge koje su međusobno dogovorene pisanim putem. Pružalac usluga se obavezuje da usluge pruži na profesionalan način, koristeći stepen pažnje, znanje i veštine u skladu sa standardima struke i prakse u oblasti ispitivanja i deklarisanja hrane. Usluge ne uključuju fizičku proizvodnju deklaracija (štampanje deklaracija). Ako imate bilo kakvih pitanja o uslugama koje nudimo ili određenim paketima, obratite nam se putem e-pošte (info@nutrikator.com) ili putem broja telefona +381 60 398 30 11.

3.2 Pružalac usluga se obavezuje da će čuvati sve relevantne zapise koje se odnose na uslugu u periodu od najmanje godinu dana nakon što ih klijent dostavi Nutrikatoru-u. Klijent će imati pravo da pregleda ove zapise u navedenom roku.

4 Izjave i garancije klijenta

4.1 Klijent, ili lice koje je ovlastio, ima puno ovlašćenje da prihvati ove Uslove poslovanja i ima puno ovlašćenje da prenosi i prima informacije o trošku klijenta. Informacije i podaci koje Klijent dostavlja Nutrikatoru će biti tačni. Klijent potvrđuje i saglasan je da je isključivo odgovoran za tačnost informacija i podataka dostavljenih Nutrikatoru, uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke koji se odnose na sastojke, količine sastojak, recepture, proizvodne prinose, dodatne podatke koji se odnose na složene sastojke koje Klijent koristi u proizvodu, kao i sve druge informacije dostavljene Nutrikatoru. Klijent razume i saglasan je da je tačnost bilo koje informacije koju Nutrikator dostavlja Klijentu zasnovana na informacijama i podacima koje je dostavio Klijent, i stoga Nutrikator ne garantuje i ne može garantovati 100% tačnost Usluga. Klijent je saglasan da za greške ili netačne informacije koje nastanu kao rezultat netačnih podataka ili informacija koje je Klijent pruži Nutrikatoru, Nutrikator ne snosi odgovornost.

4.2 Nutrikator za uslugu izračunavanja nutritivne vrednosti i nutritivnog sastava hrane primenjuje softver Nutrikator, koji je vlasništvo Nutrikatora. Metoda izračunavanja hranjive vrednosti proizvoda sledi uputstvo “Guideline for calculating nutrient content for nutrition declaration”, EuroFIR AISBL (2018). Za izračunavanje se korišćeni podaci iz baze nutritivnih sastojaka “EuroFIR 2022”. Deklaracija, navođenje i prikazivanje nutritivnih sastojaka su u skladu sa zahtevima Pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane “Službeni Glasnik RS”, br. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 118/2020, 17/2022 , 23/2022.30/2022

4.3 Klijent prihvata Uslove korišćenja usluge Nutrikatora, koji su dostupni na www.nutrikator.com („USLOVI KORIŠĆENJA“).

5 Cena usluge

5.1 Cene za pojedine usluge istaknute na web stranici www.nutrikator.com izražene su u dinarima. Usluga se naručuju odabirom paketa usluge i popunjavanjem elektronskog formulara na sajtu www.nutrikator.com . Prilikom popunjavanjem elektronskog formulara Klijent je dužan da dostavi/upiše tražene podatke. Usluga se smatra naručenom kada Klijent ispuni sve podatke u procesu narudžbine i prihvati Uslove poslovanja i Politiku privatnosti, nakon čega dobija obaveštenje-mail potvrde na navedenu e-mail adresu. Ukoliko Klijent ne dobije obaveštenje da je usluga naručena nakon završenog popunjavanja elektronskog formulara, predlaže se da proveriti: da li je sanduče elektronske pošte puno ili je poruka u Junk/Spam folderu. Naon pregleda porudžbine, Nutrikator će Klijentu za izvršene usluge izdati fakturu sa svim potrebnim informacijama, a Klijent će platiti iznos naveden u fakturi. Izveštaj o izvršenoj usluzi klijentu se dostavlja nakon uplate iznosa navedenog u izdatoj fakturi.

6 Korišćenje izveštaja i intelektualna svojina

6.1 Nutrikator potvrđuje i saglasan je da su sve informacije, specifikacije, deklaracije, izveštaji, analize i/ili drugi podaci koje Klijent dostavi Nutrikatoru, dostavljeni isključivo u korist Klijenta. Nutrikator dalje potvrđuje i saglasan je da informacije, specifikacije, deklaracije, izveštaji, analize i/ili drugi podaci neće reprodukovati ili objavljivati u celosti ili delimično, ili menjati, dopunjavati, stavljati na raspolaganje bilo kojem drugom fizičkom ili pravnom licu. Nutrikator potvrđuje da je klijent vlasnik poslovnih tajni, tehnologije, receptura, znanja i/ili drugih podataka ili informacija, koji su poverljivi – Poverljive informacije. Nutrikator će čuvati Poverljive informacije u tajnosti i poverljivosti i koristiće ih isključivo u svrhu pružanja usluge klijentu. Nutrikator neće otkrivati, niti na drugi način učiniti dostupnim bilo koju Poverljivu informaciju klijenta bilo kojoj osobi, firmi, korporaciji ili drugom entitetu, osim zaposlenima u Nutrikatoru u svrhu pružanja Usluge klijentu, i to onima sa kojima Nutrikator ima potpisan NDA.

6.2 Nutrikator neće pribaviti nikakva prava intelektualne svojine na POVERLJIVE INFORMACIJE klijenta.

7 Jednostrani raskid ugovora

7.1 Klijent koji je zaključio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Period od 14 dana počinje da teče od dana kada Kupac dobije potvrdu porudžbine.
Ovi uslovi poslovanja se primenjuju od 01.06.2023. godine